Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Slunska P., Hanacek J., Fanta M., Sehnal B., Gerychova R., Hola A., Zdenkova A., Neumannova H., Dziakova M., Lubusky M. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. Ces. Gynek, 2017, 82 (5), p. I-VIII. – Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnu v České republice. Čes. Gynek., 2017, 82 (5), s. 336-344.

ABSTRAKT

Cíl studie: V České republice (ČR) lze ženě ženě uměle ukončit těhotenství v I. trimestru Farmakologickou metodou od června roku 2014, pokud o to písemně požádá a je-li při ultrazvukovém vyšetření prokázáno nitroděložní jednočetné prosperující těhotenství od 42. do 49. dne sekundární amenorey, temeno-kostrční délka (crown-rump length, CRL) zárodku 2–9 mm. Cílem práce je analýza managementu umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou (UUT-F), nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů, v pěti centrech v ČR.
Typ studie: Multicentrická kohortová (prospektivní) studie.
Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc; Ústav pro péči o matku a dítě 3. LF UK, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha; Gynekologickoporodnická klinika LF MU a FN, Brno.
Metodika: V letech 2014–2016 přišlo požádat o UUT-F celkem 1820 těhotných žen, diagnóza nitroděložního jednočetného prosperujícího těhotenství byla stanovena při ultrazvukovém vyšetření transvaginální sondou, CRL 2–9 mm. UUT-F bylo provedeno kombinací podání mifepristonu (600 mg perorálně) a misoprostolu (400 mcg perorálně) s odstupem 48 hodin. Kontrolní ultrazvukové vyšetření k vyloučení pokračování těhotenství bylo provedeno za 2–3 týdny.
Výsledky: Celkem u 11,0 % žen (201/1820) bylo diagnostikováno CRL > 9 mm, neprosperující, vícečetné nebo ektopické těhotenství. U 1619 žen bylo diagnostikováno těhotenství nitroděložní jednočetné prosperující CRL 2–9 mm a výkon byl proveden, ale v 221 případech (13,7 %) byla nutná alespoň jedna klinická návštěva navíc, než bylo možné stanovit diagnózu, v 19 případech dvě návštěvy (1,2 %) a v 5 případech dokonce návštěvy tři (0,3 %). Délka sekundární amenorey v den zahájení výkonu byla 42–49 dní (průměr 47,1; medián 47), věk žen byl 14–47 let (průměr 30,7; medián 30). Celkem 20,8 % žen (336/1619) se nedostavilo na kontrolní ultrazvukové vyšetření k vyloučení pokračování těhotenství a hodnocení výsledku tudíž mohlo být provedeno pouze u 1283 žen. Selhání metody „Pokračující těhotenství“ bylo diagnostikováno u 1,6 % žen (21/1283), „Neúplný potrat“ u 6,5 % žen (83/1283) a „Kompletní potrat“ u 91,9 % (1179/1283). Následná chirurgická intervence byla provedena celkem u 7,4 % žen (95/1283).
Závěr: Zdravotnické zařízení provádějící farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru by si mělo vypracovat vlastní metodický postup v souladu s platnou legislativou, souhrnem údajů o přípravcích a doporučením odborné společnosti. Součástí metodického postupu by měl být rovněž způsob hodnocení výsledku a management. Následná chirurgická intervence by měla být provedena pouze v indikovaných případech. Hlavním cílem kontrolního vyšetření je vyloučení selhání metody „Pokračování těhotenství“ a pacientka by měla být podrobně informována o rizicích a možnostech řešení, nutný je informovaný souhlas.

ABSTRACT

Objective: In the Czech Republic (CR), it is possible, to carry out Medical Termination of Pregnancy (MToP) in the 1st trimester since June 2014, in case a woman submits a written request for it and in case the ultrasound examination confirms an intrauterine singleton prosperous pregnancy, between day 42 and 49 of gestation, crown-rump length (CRL) of the embryo 2–9 mm. The aim of the study is to analyze the ma nagement of MToP up until the 7th week of gestation in five centres in the CR.
Design: Multicenter cohort (prospective) study.
Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, University Hospital Olomouc; The Institute for the Care of Mother and Child, Charles University in Prague, Third faculty of Medicine; Department of Gynecology and Obstetrics, Charles University in Prague, First faculty of Medicine, General University Hospital in Prague; Department of Gynecology and Obstetrics, Charles University in Prague, First faculty of Medicine, Hospital Na Bulovce, Prague; Department of Gynecology and Obstetrics, Masaryk University, Faculty of Medicine, University Hospital Brno.
Methods: In 2014–2016, a total of 1820 pregnant women requested MToP. The diagnosis of an intrauterine singleton prosperous pregnancy was set by transvaginal ultrasound, CRL 2–9 mm. MToP was carried out by combination of mifepristone (600 mg orally) and misoprostol (400 mcg orally) within 48 hours. MToP follow up (exclusion of ongoing pregnancy) after 2–3 weeks was carried out by transvaginal ultrasound as well.
Results: In 11.0% of women (201/1820) who requested MToP, CRL > 9 mm, unprosperous, multiple or ectopic pregnancy was diagnosed. In the remaining 1619 women MToP was carried out, but in 221 cases (13.7%) at least one additional pre-first visit was needed before the diagnosis of intrauterine singleton prosperous pregnancy CRL 2–9 mm could be established, in 19 cases (1.2%) two pre-first visits and in 5 cases (0.3%) even three. Gestational age was 42–49 days (average 47.1, median 47), the women were 14–47 years of age (average 30.7, median 30). In 20.8% of women (336/1619) MToP follow up was missed and of the remaining 1283 women, ongoing pregnancy (MToP failure) was diagnosed in 1.6% (21/1283), incomplete abortion in 6.5% (83/1283) and complete abortion in 91.9% (1179/1283). A subsequent surgical intervention was carried out in 7.4 % of women (95/1283).
Conclusion: A medical facility performing MToP in the 1st trimester should develop its own methodology in accordance with the legislation in force, Summaries of Product Characteristics, and recommendations of professional associations. The methodology should also include a method of evaluation of the result and management. The subsequent surgical intervention should only be performed in indicated cases. The main goal of MToP follow up is to exclude ongoing pregnancy (MToP failure), and the patient should be informed in detail about the risks involved and possibilities of their solution, it is necessary to obtain an informed consent.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com

© esmedia 2013