Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Curriculum Vitae

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
narozen 12. 9. 1970, Olomouc

Pracoviště

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com

Zaměstnavatel

 • Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP)

Funkce

 • předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
 • editor webového portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS www.gynultrazvuk.cz
 • člen redakční rady časopisu Česká gynekologie
 • člen redakční rady časopisu Gynekologie a porodnictví
 • člen výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS
 • člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví
 • člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu Perinatologie a fetomaternální medicína (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví (LF UP)
 • předseda stálé komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Gynekologie a porodnictví (LF UP)
 • předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví ve studijním programu Všeobecné lékařství (LF UP)
 • vedoucí lékař Centra fetální medicíny (Porodnicko-gynekologická klinika FNOL)
 • CASE manager Fakultní nemocnice Olomouc

Dosavadní vzdělání

1995 Promoce: doktor všeobecného lékařství
Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc
1998 Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
2001 Udělení hodnosti Ph.D.: Přínos dopplerovského vyšetření při prenatální diagnostice vybraných typů vrozených vývojových vad
Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc
2002 Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
2004 Certificate of Competence in: The 11-13 weeks scan
The Fetal Medicine Foundation, London, GB
2005 Certificate of Competence in: The 20-23 weeks scan
The Fetal Medicine Foundation, London, GB
2006 Certificate of Competence in:
Cervical assessment in pregnancy, Uterine and Fetal Doppler, Fetal Therapy
The Fetal Medicine Foundation, London, GB
2007       Docent pro obor Gynekologie a porodnictví
„Minimálně invazivní management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu“
Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc
2009 Atestace z oboru fetomaternální medicína
2010 Statut UZ superkonziliáře v gynekologii a porodnictví
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Praha
2011 Certifikovaný kurz „Perinatologie a fetomaternální medicína“
2012 Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
Certifikát České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Praha
2016 Master of Healthcare Administration (MHA)
AdvanceHealthcare Management Institute, Praha
2016 Profesor pro obor Gynekologie a porodnictví
Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc
2020 Znalec pro obor Zdravotnictví,
odvětví Gynekologie a porodnictví, Perinatologie a fetomaternální medicína
Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Praha

Zaměstnání

1995 - dosud: Lékař na Porodnicko-gynekologické klinice FNOL
2002 - 2007: Odborný asistent na Porodnicko-gynekologické klinice
a Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP
2007 - 2012: Docent na Porodnicko-gynekologické klinice
a Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP
2012 - 2016: Docent na Porodnicko-Gynekologické klinice LF UP
2016 - dosud: Profesor na Porodnicko-Gynekologické klinice LF UP

Členství v odborných organizacích

 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
 • International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates (FIAPAC)
 • European Scientific Advisory Board to further improve practices in medical abortion
 • Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČLS JEP)
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
 • Sekce perinatologie fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

Granty

 • Vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého (reg. č. 13401102): Přínos dopplerovského vyšetření při prenatální diagnostice vybraných typů vrozených vývojových vad. 1999 – 2000
 • Grant IGA MZ ČR (NR 7810): Vztah trombofilií a těžké formy OHSS. 2004 - 2006
 • Grant IGA MZ ČR (NR 9098-4): Význam imunohistochemických markerů pro prognózu karcinomu endometria. 2006 - 2009
 • Grant IGA MZ ČR (NS 10272-3/2009): Prognostický význam nových geneticky podmíněných markerů při onemocnění Ca endometria. 2009 - 2011
 • Grant IGA MZ ČR (NS 10311-3/2009): Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternální hemoragie při porodu. 2009 - 2011
 • Grant IGA MZ ČR (NT 11004-3/2010): Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternální hemoragie při amniocentéze. 2010 - 2012
 • Grant IGA MZ ČR (NT 12225-4/2011): Rozsáhlá reprezentativní duální optimalizační a validační studie neinvazivní prenatální diagnostiky RHD a KELL genotypu plodu pro bezprostřední zavedení do rutinní klinické praxe. 2011 - 2014

Pedagogická činnost

 • organizace odborných kongresů, konferencí a kurzů
 • pregraduální výuka studentů lékařské fakulty v českém i anglickém jazyce (2002 - dosud)
 • Autor 4 monografií
 • Autor 18 kapitol v monografiích nebo pedagogických publikacích
 • Školitel 11 studentů PGDS »

Vědecká činnost

 • autor, spoluautor 151 publikací, z toho 31x v časopise s IF
 • první autor 56 publikací, z toho 7x v časopise s IF
 • 411 přednášek/posterů přednesených na veřejných odborných fórech

Profesní specializace

 • Perinatologie a fetomaternální medicína
 • Ultrazvuková diagnostika
 • Diagnostika a léčba vrozených vad plodu
 • Farmakologické ukončení těhotenství
 • Prenatální péče o riziková těhotenství
  • Anémie plodu, Hemolytická nemoc plodu a novorozence
  • Růstová restrikce plodu, Preeklampsie
  • Vícečetná těhotenství


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com