Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Marková I., Ľubušký M., Procházka M., Kudela M., Dušková M., Zapletalová J., Pilka R.Vybrané imunohistochemické prognostické faktory karcinomu endometria. Prakt. Gyn., 2010, 14 (1), s.14-21.

ABSTRAKT

Souhrn: Cíl studie: Zjistit pomocí imunohistochemického vyšetření expresi p53, bcl-2, c-erbB-2, Ki-67, estrogenového (ER) a progeste- ronového (PR) receptoru, matrix metaloproteinázy-7 (MMP-7) a matrix metaloproteinázy-26 (MMP-26) u pacientek s karcinomem en- dometria. Zhodnocení vztahu mezi pozitivitou steroidních receptorů a ostatními markery. Typ studie: Experimentální prospektivní studie. Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Ústav lékařské genetiky, Ústav patologie, Ústav lékařské bio- fyziky, LF UP a FN Olomouc. Metodika: Studovali jsme 144 případů primárně neléčeného karcinomu endometria, u nichž jsme pomocí imunohistochemického vyšetření stanovovali přítomnost p53, bcl-2, c-erbB-2, Ki-67, ER, PR, MMP-7 a MMP-26. Stanovili jsme korelace mezi imunohistochemickým barvením a věkem, FIGO stadiem, grade, hloubkou invaze a metastatickým šířením do lymfatických uzlin. Výsledky: Průměrný věk byl 65,7 let (rozmezí 34–90). p53, bcl-2, c-erbB-2, Ki-67, ER a PR byly pozitivní u 35 (24,3 %), 100 (69,4 %), 41 (28,4 %), 65 (45,1 %), 115 (79,8 %) a 127 (88,1 %) případů. MMP-7 a MMP-26 byly hodnoceny ve skupině 70 pacientek s endometriál- ním karcinomem, MMP-7 byla pozitivní ve 33 (47,1 %) a MMP-26 ve 40 (57,1 %) případech. Snížená exprese MMP-7 korelovala s vyšším věkem pacientek. Zvýšená exprese p53 a Ki-67 signifikantně korelovala se špatnou diferenciací. Imunohistochemické barvení pro bcl-2 signifikantně korelovalo s pozitivitou v hormonálním zastoupení steroidních receptorů, zatímco imunohistochemické barvení pro c-erbB-2 korelovalo inverzně ve skupině ER pozitivních případů. Závěr: Zvýšená exprese p53 a Ki-67 pravděpodobně indikuje malignější fenotyp, zatímco exprese bcl-2 v závislosti na steroidních receptorech by mohla přispět k identifikaci vysoce rizikových nádorů. Klíčová slova: endometriální karcinom – imunohistochemie – prognostický faktor


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com