Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š., Míčková I. Dopplerometrie při posouzení fetální anémie. Čes. Gynek., 2004, 69 (4), s. 316-320.

ABSTRAKT

Cíl studie: Přehled současných znalostí o možnostech využití dopplerometrie při posouzení stupně fetální anémie u těhotenství s rizikem erytrocytární alloimunizace.

Typ studie: Souhrnný článek.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci.

Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.

Závěr: U těhotenství s rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu jsou při diagnostice a terapii tradičně užívány invazivní techniky jako je amniocentéza a kordocentéza. Stanovení maximální systolické průtokové rychlosti v arteria cerebri media představuje vysoce sensitivní neinvazivní způsob zjištění stupně fetální anémie. Doporučovaný interval mezi měřeními je sedm dní. Zavedení této metody do managementu těhotenství se zvýšeným rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu by umožnilo snížit počet nutných amniocentéz a kordocentéz spojených s rizikem možných fetálních a těhotenských komplikací. Nezanedbatelné je i hledisko ekonomické.

Klíčová slova: fetální anémie, arteria cerebri media, doppler, alloimunizace, intrauterinní transfuzeULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com