Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Feketevíziová L., Ordeltová M., Langová K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Čes. Gynek., 2012, 77 (2), s. 156-162. (Fetomaternal haemorrhage in delivery by cesarean section)

ABSTRAKT

Cíl studie: Zjistit incidenci a objem fetomaternální hemoragie (FMH) při normálním vaginálním porodu a při porodu císařským řezem. Určení těchto parametrů umožní optimalizovat doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace. Typ studie: Prospektivní kohortová studie. Název a sídlo pracoviště: Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava. Metodika: Celkem bylo provedeno 4862 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky po normálním vaginálním porodu (kontrolní skupina, n = 3295) a po porodu císařským řezem (riziková skupina, n = 11567) bylo stanoveno průtokovou cytometrií. FMH = objem fetálních erytrocytů (ml), objem plné fetální krve je dvojnásobný (předpokládaný fetální hematokrit 50 %). Výsledky: Objem fetálních erytrocytů diagnostikovaný v oběhu matky po porodu se pohyboval v rozmezí od nevýznamné FMH < 0,1 ml až po excesivní FMH = 65,9 ml (medián 0,7; průměr 0,79; SD 1,38). Vysoké hodnoty FMH > 1,7 ml se vyskytly v 5,8 % případů (280/4862), FMH > 2,0 ml v 3,2% (157/4862), FMH > 2,5 ml v 1,4 % (69/4862) a excesivní FMH > 5 ml (nepostačující dávka IgG anti-D 100 µg) v 0,25% (15/4862). Porod císařským řezem představoval oproti normálnímu vaginálnímu porodu zvýšené riziko pro výskyt vysokých hodnot FMH > 1,7 ml (OR 1,6; p 0,0002), FMH > 2,0 ml (OR 2,2; p <0,0001) a FMH > 2,5 ml (OR 2,2; p 0,002). Nepředstavoval však statisticky významný rizikový faktor pro výskyt excesivní FMH > 5 ml. Závěr: Při normálním vaginálním porodu i při porodu císařským řezem dochází v naprosté většině případů k FMH menší než 5 ml (10 ml plné fetální krve), a při prevenci RhD aloimunizace je tudíž postačující dávka IgG anti-D 100 µg. Naopak jen ojediněle dochází k větší FMH a porod císařským řezem nepředstavuje rizikový faktor. Klíčová slova: fetomaternální hemoragie, císsařský řez, RhD aloimunizace, anti-D imunoglobulin.


ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com