Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Lubušký M., Dzvinčuk P., Pilka R., Procházka M., Látalová E., Míčková I., Horák D., Kotršová L., Michnová L., Kudela M. Předoperační zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance. Čes. Gynek., 2006, 71 (5), s. 394-398.

ABSTRAKT

Cíl studie: Porovnat přesnost transvaginální sonografie a magnetické resonance při určení hloubky myometrální invaze u pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria.

Typ studie: Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav lékařské geneticky a fetální medicíny, Radiologická klinika, LF UP a FN v Olomouci.

Metodika: U 55 pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria ve stadiu I dle FIGO klasifikace byla předoperačně posouzena hloubka myometrální invaze při transvaginálním ultrazvukovém vyšetření. U 44 pacientek byla invaze hodnocena nezávisle i magnetickou rezonancí. Do studie byly zařazeny pouze pacientky s následnou chirurgickou léčbou umožňující definitivní pooperační histopatologické vyšetření.

Výsledky: Transvaginální sonografie byla úspěšná při hodnocení myometrální invaze v 80 % (44/55) případů (sensitivita 80% a specificita 88% s pozitivní předpovědní hodnotou 77% a negativní předpovědní hodnotou 87%). Při vyšetření magnetickou resonancí byla zaznamenána shoda s definitivním histopatologickým nálezem v 84% (37/44) případů (sensitivita 84% a specificita 91% s pozitivní předpovědní hodnotou 81% a negativní předpovědní hodnotou 91%).

Závěr: Magnetická resonance ve srovnání s transvaginálním ultrazvukovým vyšetřením umožňuje přesnější předoperační posouzení myometrální invaze u pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria. Jedná se ale o vyšetření finančně nákladné a časovně náročné. Je proto otázka, zda je vhodné jako rutinní vyšetření u všech pacientek s karcinomem endometria. Transvaginální sonografie naopak představuje relativně levné vyšetření, které je snadno proveditelné a časově nenáročné. K dosažení potřebné spolehlivosti při posouzení myometrální invaze je však nutné aby bylo prováděno zkušeným vyšetřujícím.

Klíčová slova: magnetická resonance, ultrazvuk, karcinom endometria, myometrální invazeULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com