Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Machač Š., Kantor L. Přínos dopplerovského vyšetření pro těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu. Čes. Gynek., 2005, 70 (1), s. 27-29.

ABSTRAKT

Cíl studie: Zjistit možnosti využití neinvazivního stanovení maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media pomocí dopplerometrie k posouzení stupně fetální anémie u těhotenství s rizikem erytrocytární alloimunizace.

Typ studie: Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci.

Metodika: U 38 těhotenství s rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu byla stanovena maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV) a následně zjištěna koncentrace hemoglobinu a hodnota hematokritu ve fetální krvi při kordocentéze nebo porodu plodu.

Výsledky: Bylo provedeno celkem 66 vyšetření. Stanovená hodnota MCA-PSV > 1,5 MoM umožnila 100 % detekci fetální anémie, která odpovídala koncentraci fetálního hemoglobinu < 0,65 MoM v příslušném gestačním stáří a vyžadovala následnou invazivní intervenci. V 18 případech byla provedena kordocentéza a event. podána intrauterinní transfůze krve. Zbývajících plody nevyžadovaly invazivní intrauterinní intervenci a po porodu byla diagnostikována jen mírná nebo střední anémie s následnou hyperbilirubinémií. Nebyl zanamenán falešně pozitivní výsledek. Hodnota MCA-PSV byla stanovována v 19. - 37. týdnu těhotenství. Věk pacientek v termínu porodu byl 19 - 41 let (medián 29,1).

Závěr: Stanovení maximální systolické průtokové rychlosti v arteria cerebri media představuje vysoce sensitivní neinvazivní způsob zjištění stupně fetální anémie. Doporučovaný interval mezi měřeními je sedm dní.

Klíčová slova: fetální anémie, arteria cerebri media, doppler, alloimunizace, intrauterinní transfuzeULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com