Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Machač Š., Kantor L. Přínos dopplerovského vyšetření pro těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu. Čes. Gynek., 2005, 70 (1), s. 27-29.

Úvod

U těhotenství s rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu jsou při diagnostice k získání informací o závažnosti anémie tradičně užívány invazivní techniky. Cílem studie bylo zjistit možnosti využití neinvazivního stanovení průtokové rychlosti v arteria cerebri media pomocí dopplerovského vyšetření k posouzení stupně fetální anémie.

Materiál a metodika

U 38 těhotenství s rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu byla stanovena maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV) a následně zjištěna koncentrace hemoglobinu a hodnota hematokritu ve fetální krvi při kordocentéze nebo porodu plodu.

Stupeň fetální anémie byl klasifikován následujícím způsobem (6):

 • mírná anémie „mild anemia“ (koncentrace hemoglobinu 0,84-0,65 MoM v příslušném gestačním stáří)
 • střední anémie „moderate anemia“ (koncentrace hemogloninu < 0,65-0,55 MoM v příslušném gestačním stáří)
 • těžká anémie „severe anemia“ (koncentrace hemoglobinu < 0,55 MoM v příslušném gestačním stáří)

Při stanovení MCA-PSV byly dodrženy následující kroky:

 • Vyšetření byla prováděna v klidovém stavu plodu (mimo dechovou a pohybovou aktivitu).
 • Pomocí barevného dopplerovského vyšetření byl vizualizován Willisův okruh. Artera cerebri media byla zobrazena v celé délce při takovém zvětšení, aby zaujímala více než 50 % obrazovky.
 • Oblast měření „sample volume“ (1 mm) byla umístěna těsně za odstup arteria cerebri media z arteria carotis interna tak aby se úhel měření co nejvíce blížil 0 stupňů. Nebyla použita úhlova korekce.
 • Byla získána křivka s 15-30 vlnami, které měly stejný tvar a byla stanovena MCA-PSV.
 • Výše zmíněný postup byl opakován nejméně třikrát. Rozdíl mezi získanými hodnotami MCA PSV během měření nebyl větší než 1-3 cm/s

Stupeň anémie a hodnota MCA-PSV byly hodnoceny podle normogramů vypracovaných Giancarlo Marim a kol. (6).

Vyšetření byla prováděna na přístroji TOSHIBA „Power Vision 6000“ s konvexní abdominální sondou 3,75 MHz.

Výsledky

Bylo provedeno celkem 66 vyšetření. Stanovená hodnota MCA-PSV > 1,5 MoM umožnila 100 % detekci fetální anémie, která odpovídala koncentraci fetálního hemoglobinu < 0,65 MoM v příslušném gestačním stáří a vyžadovala následnou invazivní intervenci. V 18 případech byla provedena kordocentéza a event. podána intrauterinní transfůze krve. Zbývajících plody nevyžadovaly invazivní intrauterinní intervenci a po porodu byla diagnostikována jen mírná nebo střední anémie s následnou hyperbilirubinémií. Nebyl zanamenán falešně pozitivní výsledek. Hodnota MCA-PSV byla stanovována v 19. - 37. týdnu těhotenství. Věk pacientek v termínu porodu byl 19 - 41 let (medián 29,1).

Tab. 1.
Tab. 2.

Diskuse

I přes zavedení prevence Rh alloimunizace anti-D globulinem je odhadována ve Spojených státech a ve Švédsku incidence mateřské alloimunizace klinicky významnými antigeny na 25 - 35 případů na 10,000 živě narozených (6, 8). Plody, které jsou sledovány pro zvýšené riziko vzniku imunního hydropsu, vyžadují jen v 10 - 25 % intrauterinní transfuzi krve v důsledku těžké anémie. Zbývajících 75 - 90 % plodů nevyžaduje invazivní intrauterinní intervenci a po porodu je diagnostikována jen mírná nebo střední anémie s následnou hyperbilirubinémií (6, 8). Invazivní diagnostika stupně fetální anémie při kordocentéze event. amniocentéze je zatížena rizikem nástupu předčasného porodu nebo potratu minimálně v 1 % případů. Invazivní vyšetření navíc může zhoršit i stupeň alloimunizace (8).

Studie na animálních modelech prokázaly, že ke zvýšení průtokové rychlosti ve fetálních cévách při anémii dochází následkem zvýšení srdečního výdeje a poklesu viskosity krve (4). Před podáním první intrauterinní transfuze se MCA-PSV u plodu zvyšuje v přímé úměře stupni anémie odrážející se zejména v koncentraci hemoglobinu. Ukazuje se, že počáteční mírný pokles koncentrace fetálního hemoglobinu jen nepatrně ovlivňuje srdeční výdej a krevní viskozitu. Při dalším prohlubování fetální anémie je vzájemný vztah mezi těmito parametry již lineární a umožňuje přesnější odhad aktuální hodnoty fetálního hemoglobinu (5). V této fázi i minimální změna koncentrace hemoglobinu signifikantně ovlivní viskositu krve. Od určitého stupně těžké anémie kdy se začíná rozvíjet hydrops plodu dosahuje srdeční výdej plató. To může vysvětlit proč těžce anemické plody ještě bez hydropsu a již hydropické mohou mít podobné hodnoty maximální průtokové rychlosti.

Jako nejvhodnější a nejpřesnější parametr pro neinvazivní predikci stupně fetální anémie se jeví stanovení maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media (MCA-PSV). Mari a kol. prokazují u této metody až 100 % sensitivitu a 88 % specificitu pro predikci středního a těžkého stupně fetální anémie (6). Do 35. týdne těhotenství je možno tento parametr spolehlivě využít při neinvazivním sledování plodů se zvýšeným rizikem rozvoje imunního hydropsu a tím dosáhnout snížení počtu dosud prováděných invazivních diagnostických výkonů minimálně o dvě třetiny. Po 35. týdnu stoupá počet falešně pozitivních výsledků (8).

Neinvazivní monitorování těhotných s rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu (1):

 • Je stanovena MCA-PSV, při hodnotě > 1,50 MoM je indikována kordocentéza.
 • Je-li ve třech měřeních s odstupem jednoho týdne získána hodnota MCA-PSV < 1,50 MoM, jsou získané hodnoty zaneseny do grafu (je vypočtena regresivní křivka) a dynamika nárůstu MCA-PSV je porovnána s referenčními křivkami.
 • Dle dynamiky nárůstu MCA-PSV a jiných rizikových faktorů je stanoven interval monitorování MCA-PSV v rozmezí 1 - 4 týdny.
 • Není-li dosažena referenční hladina MCA-PSV > 1,50 není kordocentéza indikována.

Po podání intrauterinní transfuze krve ke korekci fetální anémie byl zaznamenán intenzivní pokles maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media zpět k normálním hodnotám (7). Adekvátní normalizace průtokové rychlosti je patrná po podání první i následných krevních transfůzí. Jedná se zřejmě o důsledek vzestupu krevní viskosity a zlepšení oxygenace fetální krve s následným zvýšením srdečního afterloadu.

MCA-PSV lze využít i k načasování podání další intrauterinní transfůze, ale referenční hladina (MCA-PSV cutoff point) pro detekci závažné fetální anémie po podání první transfuze je 1,69 MoM (3). Je to proto, že adultní erytrocyty podané při intrauterinní transfůzi mají ve srovnání s fetálními menší objem a buněčnou rigiditu což ovlivňuje viskozitu krve. MCA-PSV detekující koncentraci hemoglobinu odpovídající závažné fetální anémii je proto mírně vyšší.

Při předpovědi rizika rozvoje alloimunní anémie plodu u ohrožených těhotenství nehraje roli jen absolutní hodnota MCA-PSV ale také dynamika nárůstu maximální průtokové rychlosti během gestace. Sklon křivky znázorňující nárůst MCA-PSV je tím strmější čím závažnější je fetální hemolýza v důsledku alloimunizace a odpovídá stupni anémie plodu (2).

Závěr

Stanovení maximální systolické průtokové rychlosti v arteria cerebri media představuje vysoce senzitivní neinvazivní způsob zjištění stupně fetální anémie. Doporučovaný interval mezi měřeními je sedm dní. Zavedení této metody do managementu těhotenství se zvýšeným rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu by umožnilo snížit počet nutných amniocentéz a kordocentéz spojených s rizikem možných fetálních a těhotenských komplikací. Nezanedbatelné je i hledisko ekonomické.

Literatura

 • Detti, L., Mari, G.: Noninvasive diagnosis of fetal anemia. Clin. Obstet. Gynecol., 46, 2003, s. 923-30.
 • Detti, L., Mari, G., Akiyama, M. et al.: Longitudinal assessment of the middle cerebral artery peak systolic velocity in healthy fetuses and in fetuses at risk for anemia. Am. J. Obstet. Gynecol., 187, 2002, s. 937-939.
 • Detti, L., Oz, U., Guney, I. et al. for the Collaborative Group for Doppler Assesment of the Blood Velocity in Anemic Fetuses: Doppler ultrasound velocimetry for timing the second intrauterine transfusion in fetuses with anemia from red cell alloimmunization. Am. J. Obstet. Gynecol., 185, 2001, s. 1048-1051.
 • Fan, F. C., Chen, R. Y. Z., Schuessler, G. B. et al.: Effects of hematocrit variations on regional hemodynamics and oxygen transport in the the dog. Am. J. Physiol., 238, 1984, s. 545-552.
 • Mari, G., Detti, L., Oz, U. et al.: Accurate prediction of fetal hemoglobin by Doppler ultrasonography. Obstet. Gynecol., 99, 2002, s. 589-593.
 • Mari, G., Deter, R. L., Carpenter, R. L. et al. for the Collaborative Group for Doppler Assessment of the Blood Velocity in Anemic Fetuses: Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. N. Engl. J. Med., 342, 2000, s. 9-14.
 • Stefos, T., Cosmi, E., Detti, L. et al.: Correction of fetal anemia on the middle cerebral artery peak systolic velocity. Obstet. Gynecol., 99, 2002, s. 211-215.
 • Zimmermann, R., During, P., Carpenter, R. J. et al.: Longitudinal measurement of peak systolic velocity in the fetal middle cerebral artery for monitoring pregnancies complicated by red cell alloimmunisation: a prospective multicentre trial with intention-to-treat. Br. J. Obstet. Gynaecol., 109, 2002, s. 746-752.

Pozn.: Tabulky, grafy a obrázky naleznete v souboru Formát PDF ».ULTRAZVUK V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII | portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc
Fulltextové vyhledávání
 

Kontakt

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko - gynekologická klinika
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
Tel: +420 585 852 785
Mobil: +420 606 220 644
E-mail: marek@lubusky.com
Web: www.lubusky.com

© esmedia 2013